உள்நாட்டு பாதுகாப்பு

 

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

152 times

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

48 politicians

முதல் தர 5 அரசியல்வாதிகள்

All politicians participated for topic - 48 politicians

Politicians not participated for topic - 181 politicians