சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள்

 

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

431 times

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

76 politicians

முதல் தர 5 அரசியல்வாதிகள்

All politicians participated for topic - 76 politicians

Politicians not participated for topic - 153 politicians