அரசியல்வாதிகளை ஒப்பிடுக

 

Find out how good your favorite politicians are!

Pick your politicians and compare their participations in the parliament, their rank for each topic.


 

How this is calculated?

நன்று - புள்ளிகள் அதிகமாக 70

 

சராசரி - புள்ளிகள் 30 - 69

 

குறைவு - புள்ளிகள் குறைவாக 30

 

Rank # Good Rank # Average Rank # Poor Unranked Not partcipated