சுற்றூலாத்துரை

 

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

59 times

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

23 politicians

முதல் தர 5 அரசியல்வாதிகள்

All politicians participated for topic - 23 politicians

Politicians not participated for topic - 206 politicians