விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி

 

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

90 times

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

43 politicians

முதல் தர 5 அரசியல்வாதிகள்

All politicians participated for topic - 43 politicians

Politicians not participated for topic - 186 politicians