வௌி விவகாரம்

 

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

274 times

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

63 politicians

முதல் தர 5 அரசியல்வாதிகள்

All politicians participated for topic - 63 politicians

Politicians not participated for topic - 166 politicians