கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு

 

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

541 times

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

82 politicians

முதல் தர 5 அரசியல்வாதிகள்

All politicians participated for topic - 82 politicians

Politicians not participated for topic - 147 politicians