ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු

 

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

6797 times

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාරගණන

221 politicians

ඉදිරියෙන්ම සිටින මන්ත්‍රීවරුන් පස් දෙනා