විෂයන්

සහභාගීවූ මන්ත්‍රීවරු ගණන

කෘෂිකර්මාන්තය 92
අධ්‍යාපනය 140
පරිසරය 65
විදේශ කටයුතු 63
සෞඛ්‍ය 86
කම්කරු 114
මාධ්‍ය 63
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය 49
ක්‍රීඩා 61
සමාජ සේවා 50
ආගම් 47
ඉඩම් 85
ධීවර 77
පශු සම්පත් 36
ග්‍රාමීය කටයුතු 16
තරුණ කටයුතු 23

 

වර්ගීකරණය තුල අඩංගු සියලු මාතෘකා ගණන
16

සහභාගීවූ මන්ත්‍රීවරු ගණන
221

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහභාගීත්වය ප්‍රතිශතයක් ලෙස
95.67%