හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (09/02/2014 - 16/02/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted over 10 years ago in ஒப்பீட்டு ஆய்வறிக்கை

 

http://goo.gl/I4ZCH2 මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus