හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (09/02/2014 - 16/02/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted over 9 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

http://goo.gl/I4ZCH2 මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය


 


comments powered by Disqus