හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (03/07/2014 - 10/07/2014)

by Manthri.lk - Web Team posted almost 10 years ago in ஒப்பீட்டு ஆய்வறிக்கை

 

http://goo.gl/cQrfTA  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus