හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (03/07/2014 - 10/07/2014)

by Manthri.lk - Web Team posted about 9 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

http://goo.gl/cQrfTA  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus