හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (01/08/2014 - 07/08/2014)

by manthri.lk - Research Team posted almost 10 years ago in ஒப்பீட்டு ஆய்வறிக்கை

 

http://goo.gl/Y2Ycvx  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  


 


comments powered by Disqus