හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (01/08/2014 - 07/08/2014)

by manthri.lk - Research Team posted over 9 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

http://goo.gl/Y2Ycvx  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  


 


comments powered by Disqus