හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (23/05/2014 - 29/05/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted over 9 years ago in ஒப்பீட்டு ஆய்வறிக்கை

 

http://goo.gl/yv53Zk මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus