හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (17/03/2014 - 22/03/2014)

by manthri.lk - Research Team posted almost 10 years ago in ஒப்பீட்டு ஆய்வறிக்கை

 

http://goo.gl/NAccSw මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus