හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (11/07/2014 - 17/07/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted over 9 years ago in ஒப்பீட்டு ஆய்வறிக்கை

 

මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  http://goo.gl/3CYCiY

 


comments powered by Disqus