හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට

by Manthri.lk - Research Team posted about 10 years ago in ஒப்பீட்டு ஆய்வறிக்கை

 

http://goo.gl/3VLoJJ මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus