දවසේ කාටූන්! (24/01/2014)

by Mantri.lk - Web Team posted about 10 years ago in කාටූන්

 

අද සිංහල දෙමල ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් වලින් තෝරාගත් කාටූන්… 


                                 මූලාශ්‍රය: ඩේලි මිරර්
                                 


                                 මූලාශ්‍රය: සිලෝන් ටුඩේ
                                  


                                  මූලාශ්‍රය: ඩේලි නිවුස් 
                                  


                                 මූලාශ්‍රය: දි අයිලන්ඩ්
                                 


                                 මූලාශ්‍රය: ද නේෂන්
                                 


                                 මූලාශ්‍රය: ලක්බිම 
                                 


                                 මූලාශ්‍රය: මව්බිම 
                                 


                                 මූලාශ්‍රය: ලංකාදීප 
                                 


                                මූලාශ්‍රය: දිවයින 
                                


                                මූලාශ්‍රය: දිනමිණ 
                                


                                මූලාශ්‍රය: වීරකේසරී 
                                


                                මූලාශ්‍රය: තිනකුරල් 
                                


                                මූලාශ්‍රය: තිනකුරල් 
                                

                                
                                මූලාශ්‍රය: තිනකරන් 

                                


                                 මූලාශ්‍රය: සුඩර් ඔලි 
                                 

 


comments powered by Disqus