දවසේ කාටූන්! (22/01/2014)

by Mantri.lk - Web Team posted about 9 years ago in කාටූන්

 

අද සිංහල දෙමල ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් වලින් තෝරාගත් කාටූන්


මූලාශ්‍රය: ඩේලි මිරර්මූලාශ්‍රය: සිලෝන් ටුඩේමූලාශ්‍රය: ඩේලි නිවුස්මූලාශ්‍රය: ඩේලි නිවුස්මූලාශ්‍රය: දි අයිලන්ඩ්මූලාශ්‍රය: ලක්බිමමූලාශ්‍රය: මව්බිමමූලාශ්‍රය: ලංකාදීපමූලාශ්‍රය: ලංකාදීපමූලාශ්‍රය: ලංකාදීපමූලාශ්‍රය: දිවයිනමූලාශ්‍රය: දිනමිණමූලාශ්‍රය: වීරකේසරීමූලාශ්‍රය: තිනකුරල්මූලාශ්‍රය: තිනකරන්මූලාශ්‍රය: සුඩර් ඔලි


 


comments powered by Disqus