ලිඛිත ප්‍රශ්න වලින් 2/3 අසන්නේ මන්ත්‍රිවරැන් පස්දෙනෙකි!

by Manthri.lk - Research Team posted over 10 years ago in ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

 

 


comments powered by Disqus