පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්: පාර්ලිමේන්තු නියෝජනයත් අඩුයි, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සහභාගීත්වයත් අඩුයි (infographic)

by Manthri.lk - Research Team posted over 10 years ago in ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

  


comments powered by Disqus