දවසේ කාටූන්! 31/03/2014

by Manthri.lk - Web Team posted over 10 years ago in කාටූන්

 

අද සිංහල දෙමල ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් වලින් තෝරාගත් කාටූන්… 


                                 මූලාශ්‍රය: ඩේලි මිරර්
                                        


                                 මූලාශ්‍රය: සිලෝන් ටුඩේ
                                        


                                  මූලාශ්‍රය: ඩේලි නිවුස් 
                                                                        මූලාශ්‍රය: දි අයිලන්ඩ්
                                                                        මූලාශ්‍රය: ලක්බිම 
                                       


                                 මූලාශ්‍රය: මව්බිම 
                                         


                                 මූලාශ්‍රය: ලංකාදීප 
                                        


                                මූලාශ්‍රය: දිවයින 
                                        


                                මූලාශ්‍රය: දිනමිණ 
                                        

                                මූලාශ්‍රය: වීරකේසරී 
                                          


                                මූලාශ්‍රය: තිනක්කුරල් 
                                         
                                මූලාශ්‍රය: තිනකරන් 
                                          


                                 මූලාශ්‍රය: සුඩර් ඔලි 
                                        

 


comments powered by Disqus