දවසේ කාටූන්! 23/02/2015

by manthri.lk - Web Team posted over 9 years ago in කාටූන්

 

අද සිංහල දෙමල ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් වලින් තෝරාගත් කාටූන්… 

 

 


                                 මූලාශ්‍රය: ඩේලි මිරර්
                                        

 

 

 


                                 මූලාශ්‍රය: සිලෝන් ටුඩේ
                                        


                                 
                                       

                             
                                       


                                 මූලාශ්‍රය: ලක්බිම 
                                       

 

 

 


                                 මූලාශ්‍රය: මව්බිම 
                                         

 

 

 

 

 


                                 මූලාශ්‍රය: ලංකාදීප 
                                        

 

 

 


                                මූලාශ්‍රය: දිවයින 
                                        

 

 

 

 


                                මූලාශ්‍රය: දිනමිණ 
                                        

 

 

 


                                මූලාශ්‍රය: වීරකේසරී 
                                          

 

 

 

 


                                මූලාශ්‍රය: තිනක්කුරල් 
                                         

 

 

 


                                මූලාශ්‍රය: තිනකරන් 
                                          

 

 

 


                                 මූලාශ්‍රය: සුඩර් ඔලි 
                                       

 


comments powered by Disqus