හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (29/11/2014 - 30/11/2014)

by manthri.lk - Research Team posted almost 9 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

http://goo.gl/8EAkuc  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 

 


comments powered by Disqus