හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (27/06/2014 - 03/07/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted almost 9 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

http://goo.gl/JMbvAV  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus