හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (27/01/2014 - 01/02/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted about 9 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

http://goo.gl/5Ko4t2 මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය


 


comments powered by Disqus