හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (20/06/2014 - 26/06/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted almost 10 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

http://goo.gl/y5iuBe  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus