හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (18/07/2014 - 24/07/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted almost 10 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

http://goo.gl/9tbjCL  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  

 


comments powered by Disqus