හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (13/01/2014 - 19/01/2014)

by Mantri.lk - Research Team posted about 9 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

http://goo.gl/xq26SH මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus