හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (08/05/2014 - 15/05/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted about 10 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

http://goo.gl/nTSu4v  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus