හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (25/07/2014 - 31/07/2014)

by manthri.lk - Research Team posted almost 10 years ago in Gap Analysis

 

http://goo.gl/DmrtTG  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  

 


comments powered by Disqus