හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (23/02/2014 - 01/03/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted about 10 years ago in Gap Analysis

 

http://goo.gl/1df3IE මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus