හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (20/01/2014 - 26/01/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted over 10 years ago in Gap Analysis

 

http://goo.gl/KaWsSY මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය


 


comments powered by Disqus