හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (01/03/2014 - 09/03/2014)

by Manthri.lk - Research Team posted almost 10 years ago in Gap Analysis

 

http://goo.gl/szksf9 මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

 


comments powered by Disqus